Even wat gekheid:Verkeerde spreuken, uitspraken en gezegden. Regelmatig krijg je wel eens verkeerde of gekke uitspraken te horen. Het kan iedereen wel eens overkomen. Het eerste ogenblik lijkt of er niets aan de hand is, maar eens het doordringt barst iedereen in lachen uit.
Deze lijst met verkeerde uitspraken, gezegden en spreuken zijn zo leuk dat we ze toch publiceren op mooiespreuken.net.
Hoe deze verkeerde spreuken tot stand kwamen is niet geweten, soms waren het echte vergissingen en soms waren het grappenmakers die ze hebben uitvonden, God mag het weten want mijn vrouw begint aardig te demonteren.


De Pen september 2020 (Bert Camphorst).

Verklaar BOMEN HEILIG

Een aantal dagen geleden las ik een artikel over bomen in een landelijk dagblad waarin zeer duidelijk werd aangegeven om bomen heilig te verklaren. Zo’n titel vraagt om nadere bestudering en uiteindelijk in het kort mijn bevindingen op onze website.

Uw schrijver woont al 50 jaar in een appartement aan het Jacob van Ruysdaelplein en al vele jaren worden door steeds weer dezelfde bewoners geklaagd over de bomen rond ons complex.

Bomen zijn onmisbaar. Er is momenteel veel aandacht voor de klimaatverandering en dit is ook hard nodig. Bomen en planten zijn een belangrijk middel voor de bestrijding van de CO2 uitstoot. Er zijn zelfs geluiden uit de wetenschap dat het planten van bomen het meest effectieve middel is om CO2 uit de lucht te halen en klimaatverandering tegen te gaan. Daarnaast zorgen bomen voor wateropvang, schonere lucht, verkoeling, biodiversiteit en geluk.

Bomen zorgen voor de zuurstof die wij inademen en ze verbruiken koolstofdioxide (CO2), die wij produceren. Mensen, fabrieken, bedrijven produceren CO2, meer dan alle bomen kunnen verwijderen. Hierdoor ontstaat het ‘broeikaseffect’, de opwarming van de aarde.

De omzetting van CO2 naar zuurstof gebeurt door de bladeren van een boom. Hoe meer bladeren er aan een boom zitten, hoe meer CO2 ze kunnen opnemen. Oude bomen met veel bladeren doen dat hier dus nog beter in dan jongere bomen.

Het besef van de noodzaak van veel bomen in je omgeving aanwezig te hebben ontbreekt bij vele bewoners, het niet omdat ’s middags om drie uur al het licht aan moet wegens invallende duisternis door een hoeveelheid bomen in de buurt dan vooral vanwege het uitzicht op de Ringvaart waardoor niet alle bootjes gezien kunnen worden die langs varen. Voor de duidelijkheid gelden deze argumenten niet in de wintermaanden. (geen bladeren aan de bomen en weinig of geen pleziervaart.

Waarom bomen heilig verklaren?

Bomen zijn zeer waardevol in de leef- en woonomgeving. Zoals gezegd vormen ze ook een voedselbron voor insecten en huisvesten vogels, vleermuizen en andere dieren, filteren bomen fijnstof, verminderen ze de CO2 uitstoot en verkoelen ze de omgeving. De laatste jaren krijgen we meer en meer te maken met extreme hitte waardoor meer schaduw en bomen nodig zijn. Deze klimaatverandering is een gevolg van de uitstoot van broeikasgassen. Op grote schaal worden plannen ontwikkeld om met name de hitte dragelijker te maken. Bekend is dus hoe groener de stad , de wijk en omgeving van ons appartementencomplex hoe koeler. Bomen zijn een soort groene airco’s en een groene straat voelt koeler aan.

In Lisse staan ruim 10.000 bomen langs straten, lanen, op pleinen en in parken tevens zijn er nog velen in particulier bezit. Lisse heeft een grote zorgplicht als eigenaar/beheerder. De gemeente krijg vaak verzoeken van inwoners om gemeentelijke bomen eens flink te snoeien dan wel te kappen wegens een gebrek aan lichtinval in huis, tuin of balkon. Gelukkig voorziet het bomenbeleid van de gemeente dat zonder zwaarwegende redenen de boom intact blijft.

Periodiek worden alle bomen geanalyseerd of er een noodzaak tot kap of kandelaberen vereist is.

Lisse heeft een goed en zorgvuldig bomenbeleidsplan en het Jacob van Ruysdaelplein bevindt zich in een gelukkige situatie waaruit blijkt dat de Gemeente BOMEN HEILIG verklaard heeft.

Bron:

Leidsch Dagblad: Groen 8-9-2020

Lisse: Bomen(Bomenbeleidsplan)

Bomen in een woon- en leefomgeving

i

De Pen.

Het getal 50 heeft iets bizars. Wat moet je eigenlijk met 50? De eerste keer dat ik met mijn neus op 50 werd gedrukt was in april 1997. Ik beleefde toen het moment dat ik 50 jaar jong werd. Leeftijd 50 jaar had vroeger iets van je behoort tot de categorie ouwe lu**en. Je werd getrakteerd op een Abraham en dan te weten dat mijn lieve echtgenote een jaar eerder ene Sara op bezoek kreeg.

Het was geen probleem, we voelden ons goed en het leven ging verder totdat je 45 jaar getrouwd bent dat was in 2015. Dan ben je je ineens bewust dat 50 jaar erg snel dichterbij kwam en te bedenken dat ons complex 45 jaar bestond.

Van Stek inmiddels vernomen dat er serieuze plannen bestonden voor een grootscheepse renovatie…… als dat gevierd kon worden gelijk met ons 50 jarig huwelijk…. Leek ons een geweldig moment.

Heel lang geleden toen ik 18 jaar was heb ik me als lid aangemeld bij een woningbouwvereniging ‘Volksbelang’ . Aangezien ik ook nog eens tot de categorie babyboomers behoor dan weet je nooit hoe lang het duurt voordat je eventueel een huurhuis kon bemachtigen. Dat ging vlotter dan gedacht want in de Poelpolder werden in hoog tempo flats gebouwd. Je raad het al toen ik 20 was kwam ik in aanmerking voor een flat mits ik voldeed aan een aantal voorwaarden. Ik heb toen besloten om de eerste weigeren.

In 1970 had ik inmiddels een relatie en was verloofd. Jawel verloven was toen een feestelijke tussenstap voor het huwelijk. Ik kreeg in april een uitnodiging om een flat uit te zoeken aan het Jacob van Ruysdaelplein. Dat was een even een schok. Om een huis te bemachtigen moest ik aantonen dat ik gehuwd was dan wel op korte termijn ging trouwen en een salaris specificatie kon overleggen dat ik minimaal fl 600,- verdiende. De eerste huur was dacht ik ongeveer fl 175,- (let wel het gulden tijdperk)

Samenwonen was toentertijd geen optie. Mijn vrouw als de sodemieter ten huwelijk gevraagd en gelukkig zei ze JA.

17 juli 1970 zijn we getrouwd en augustus 1970 zijn we ingetrokken op ons huidige adres.

Een jaar geleden waren we een knalfeest aan het voorbereiden. 50 jaar getrouwd, hoe vaak hoor dat nog en 50 jaar op hetzelfde adres met het mooiste uitzicht van Lisse en omstreken. De verwachting was dat gelijktijdig ook de geplande renovatie gerealiseerd zou zijn. Dat ging dus even niet door .

Het getal 50 heeft voor ons iets magisch,

Hoe het verder gaat ……DE PEN houdt u op de hoogte.

De renovatie laat nog langer op zich wachten en zo het er nu naar uit ziet zal dat in de loop van 2021 wel zijn beslag krijgen. Dat knalfeest is door de Corona in duigen gevallen. We hebben het samen gevierd elders in het land. IK moet toegeven dat was absoluut geen straf.
De Pen.


Twee grote wooncomplexen in de poelpolder in Lisse staan aan de vooravond van een forse renovatie.

Het betreffen de Grote Ooievaar dateert van ongeveer 1967en het Jacob van Ruysdaelplein dateert exact van 50 jaar geleden (1970).

In die 50 jaar hebben er veel veranderingen op het gebied van wonen plaatsgevonden. Eerlijkheid biedt te zeggen dat een renovatie keihard nodig is. Het uiterlijk van de beide complexen is niet meer om aan te gluren.

De vraag: wat te doen afbreken en nieuwbouw of renovatie. Na een grondige technische inspectie kon geconcludeerd worden dat het frame van beide complexen in een dermate goed staat verkeren dat een renovatie meer dan op zijn plaats is om nog weer voor de volgende 40 jaar aan de eisen des tijds te kunnen voldoen.

Het moet gezegd worden dat het geduld van de bewoners ongelooflijk op de proef gesteld wordt in de wetenschap dat bij de ontwikkeling ervan uit was gegaan dat de renovatie uiterlijk zomer 2020 gerealiseerd zou zijn. Door allerlei omstandigheden zijn er de nodige vertragingen ontstaan (zie daarbij het voorwoord van de site) die hierbij buiten beschouwing blijven.

Een voordeel van de vertraging is dat er gekeken kon worden naar de ervaringen van eerdere renovaties zoals bekend van de Rembrandtplein complexen.

Op basis van de eerdere ervaringen hebben de Bewoners Commissies mede op voorspraak van vele bewoners aangegeven dat de wens voor blokverwarming, boven individuele ketels, waardoor de appartementen gevrijwaard blijven van allerlei buizen en leidingen en er ook aan de huidige opzet van de balkons niet getornd gaat worden.

Beide wensen zijn door Stek gehonoreerd.


Waar is het nu verder om te doen?

Stek doet er alles aan om de bewoners:

  1. Comfort te bieden;

  1. Een grote mate van veiligheid te garanderen;

  1. Energiezuinig te leven.Om deze punten waar te maken dient er het nodige afgewogen te worden enerzijds door wat bestaande technieken kunnen bijdragen en anderzijds dat Stek zich heeft te houden hetgeen door het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening en Milieu via wet- en regelgeving aan de wooncorporaties voorschrijft. Als voorbeeld kan dienen dat alle huishoudens voor 2030 allemaal gasvrij moeten zijn. Dit punt heeft zeker meegewogen bij Stek door te bepalen dat alle gasinstallaties tijdens de renovatie verwijderd zullen worden


Comfort.

Onder comfort wordt verstaan het implementeren van een gezond binnenklimaat dat bereikt moet worden door middel van een optimale balans tussen isolatie en ventilatie.

Deze balans is een voorwaarde om de appartementen gezonder, comfortabeler en energiezuiniger te maken.

Een juiste isolatiekeuze is nodig voor energiebesparing, een groter comfort en zeer belangrijkaspect GEZONDHEID.

Een goede isolatie is afhankelijk van de eigenschappen van de woning daartoe zullen in de beide complexen de gevels van de woningen en op de eerste verdieping de vloeren geïsoleerd worden en de ramen vervangen worden door HR++-glas (volgens zeggen hoor je geen nachtvluchten van vliegtuigen of bij anderen geen kikkers meer horen). Dan hebben we ook nog twee buitendeuren (balkon en galerijkant) die onacceptabel krom getrokken zijn zodanig zelfs dat bij de eerste de beste regenbuien de gang blank( sorry, onder water) staat. Deze worden gelukkig ook vervangen.

Voor de ventilatie wordt een systeem aangelegd dat schone lucht naar binnen wordt gezogen en vervuilde lucht naar buiten wordt geblazen. Ook in de keuken, badkamer en toilet komt een geavanceerd systeem.

Voor een optimaal wooncomfort wordt een constante woningtemperatuur tussen 18 en 22 graden Celsius en een vochtigheidsgehalte van tussen 40% en 60% geadviseerd en deze combinatie in te regelen met een temperatuur van 21graden Celsius en een vochtigheid van 50%.

Al met al ziet de opzet er verwachtingsvol uit waarbij Stek ook nog streeft naar gelijkblijvende woonlasten. We hopen allemaal dat deze verwachtingen uitkomen te meer daar het subsidiesysteem van de biovergassing onder druk is komen te staan omdat ook de Sociaal Economische Raad het Kabinet geadviseerd heeft om de subsidies volledig af te gaan schaffen.

In hoeverre het ventilatiesysteem bijdraagt aan een optimale klimaatbeheersing in de zin dat bij een hittegolf het binnenklimaat de 21 graden Celsius kan handhaven? We zullen het beleven.


Het was de bedoeling om bijgaand een bijlage toe te voegen over een uitleg over onze nieuwe blokverwarming. Deze uitleg is nog in concept en moet nog ter goedkeuring aan de directie van Stek worden aangeboden.

Zodra deze bijlage in ons bezit is zullen we die direct publiceren.

Tot zover deel 1 van mijn PEN

Deel 2 van mijn pen gaat over de bouwplannen in de Randstad.

Er gaat een streep door een groot deel van de nieuwbouwplannen vanwege de aanscherping herrie normen binnen geluidscontour Schiphol. Het artikel lezende kom ik tot de conclusie dat dit voor de bewoners van het Jacob van Ruysdaelplein een gunstig effect heeft. Als je het bijgevoegd kaartje in ogenschouw neemt, dan zie je dat het uitzicht voor de Jacob van Ruysdaelplein richting de Haarlemmermeer geen enkel geweld zal worden aangedaan. Alle nieuwbouwplannen rondom Schiphol zijn gecanceld doordat de nieuwe herrienormen verder worden aangescherpt. De contouren die nu bekend zijn impliceren dat een groot aantal gemeenten bijna al hun nieuwbouwplannen moeten herzien.

Zoals je het kaartje kunt bekijken zal de geplande nieuwbouw vallend binnen onze uitzicht niet meer doorgaan.

Het behoud van onze uitzicht en de realisatie van de renovatie geeft het wooncomfort een extra dimensie.

Bert Camphorst Als er iemand is van de Flat of een van onze lezers die de pen wil schrijven, dan bent u van harte welkom op de berichtenbox van de site.
Deze video even ter ontspanning!

https://youtu.be/oiUCp4TD1P4

==========================================================================================================================

https://youtu.be/QdLnpkpqa28


Hou nog even vol, met elkaar!

Als het moeilijk gaat luister dan naar Benny, geeft vast weer extra.Wanneer ik weer eens last heb van artrose

En kom een beetje moeilijk op gang

Een kater van een flinke flatneurose

Dan denk ik: jongen zeur toch niet zolang


Laat maar lekker gaan zoals het gaat

Leef zoals de wind je jasje waait

Doodgewoon met leven doorgaan

Laat maar waaien, laat maar gaan


Je moet je eigen lasten leren dragen

Dan valt het achteraf misschien wel mee

Wat heeft het nou voor zin te zitten klagen

Kom, waai maar lekker met het leven mee


Je moet niet aan je zorgen zitten denken

Want zorgen komen altijd onverwacht

Gewoon er niet veel aandacht meer aan schenken

Een mens is toch veel mooier als ie lacht

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisse 3-4-2020


Beste Medebewoners,

Inmiddels zijn we in deze roerige tijd in de maand April beland, hetgeen betekend dat we beter weer kunnen gaan verwachten.

Helaas door de actuele omstandigheden t.w. het “Corona virus” zijn we grotendeels aan huis gebonden.

Dit houd in dat we toch elkaar meer zullen tegenkomen en horen. Graag willen wij u vragen daar rekening mee wilt houden.


Ook de komende tijd blijven de wettelijke maatregelen van kracht, daarom is het misschien nodig om voor uw medebewoners wat meer aandacht te hebben door indien nodig wat boodschappen mee te nemen en e.v.t. hulp te geven.

Gezamenlijk moeten we er toch doorheen.


De BC heeft gemeend als ondersteuning aan onze zorgverleners en alle mensen die de boel draaiende houden de bekende actie vlag in onze mast op het plein te hangen en ze daarmee een blijk van waardering en een steuntje in de rug te geven. In deze tijd zijn dit de helden van ons land.


Wat betreft de Renovatie wordt u duidelijk op de hoogte gehouden door Stek en Constructif doormiddel van de nieuwe electronische meldingkasten in de toegangshallen, hierdoor bent u altijd actueel geïnformeerd.


Indien er verdere ontwikkelingen zijn, welke u als huurder moet weten zullen wij u via onze website “ RUYSDAELPLEIN.NL “ informeren.


Wij wensen u een mooi en vooral gezond voorjaar .

Uw Bewoners commissie.
Koude Douche!

Niet bepaald spraakzaam was ze. Op MSN hadden ze avonden en nachten- lang gepraat over ditjes en datjes, hun gespreksstof leek onuitputtelijk. Tijdens die conversaties had hij wel eens gedacht dat ze de ware voor hem was, maar niets bleek minder waar. Ze had een vreemde stem, het leek alsof ze met volle mond praatte en voortdurend een stukje van het een ander achterop haar tong had liggen. Een ergerlijk hoog en onstabiel stemmetje was het. En ze was wat dikker dan op de foto die ze hem stuurde. Wat een dikkerd. Hij hoorde het zichzelf denken, wetend dat het een understatement betrof. Even naar de wc, mompelde hij, zich niet druk makend om de tactloosheid, de lompe toon waarop hij haar aansprak. Aangekomen bij het urinoir ritste hij zijn broek open, zuchtte eens diep en deed uit frustratie zijn best het zeepblokje door de gaatjes in de porseleinen bak te pissen. Even dacht hij eraan er tussenuit te knijpen. Dat zou erg gemeen zijn. Maar zij heeft zich, achter haar computer zittend, beter voorgedaan dan ze is. Veel beter. Bijna ging hij met zijn schuldgevoel in discussie; zou zijn laffe vlucht door de achterdeur van het restaurant opwegen tegen de wanhopige streek die de vrouw van zijn dromen hem geflikt had? Uiteindelijk had ze het vast gedaan uit wanhoop, op zoek naar een beetje aandacht en belangstelling. Hoe zielig ook, in zijn van teleurstelling en woede vervulde hoofd was weinig plaats voor mededogen. Hij had zich nog niet eerder te goed gevoeld voor een meisje, maar dit monster, dit mormel zouden ze moeten opbergen. Hij was ergens verbaasd geweest dat ze het etablissement niet uit werden getrapt wegens het ontnemen van de eetlust van alle mensen die haar in het voorbijgaan hadden zien zitten. Met haar bolle pens. Hij heeft een hekel aan dikke mensen die geen moeite doen om zich fatsoenlijk te kleden naar hun postuur. Hij vond het ronduit misselijkmakend om te moeten zien dat een extralarge-sweater ook als naveltruitje dienen kan. Tijdens het eten had hij zijn blik doen dwalen tot hij onder haar trui een witte geaderde balg tevoorschijn zag komen. Misschien had hij te hoge verwachtingen gesteld, had hij zo veel over haar gedroomd dat de werkelijkheid wel tegen moest vallen. Hij ritste zijn broek weer dicht. Nee, dit drama was “ hoe dan ook “ aan haar te wijten.

Terwijl hij zijn handen wast en zichzelf in de spiegel bekijkt denkt hij na over hoeveel geld hij aan haar vergooid heeft. Balend komt hij tot de ontdekking dat deze helse dag hem toch al een kleine tachtig euro heeft gekost. Met frisse tegenzin föhnt hij zijn handen droog en loopt het restaurant weer in. Met een omweg zoekt hij zijn tafeltje weer op en ploft op zijn stoel. Hij knippert eens met zijn ogen en concludeert al vrij snel dat de stoel van zijn afspraakje leeg is. Ze is weg, zo iemand zie je niet snel over het hoofd, grapt hij in zichzelf. Op de tafel ligt een briefje: Op MSN was je leuker. Sorry.


Bron:

https://www.1001korteverhalen.nl


Tekst

Op het plein staan een heleboel kinderen. Al die kinderen staan te wachten om Sinterklaas een hand te geven. Sanne staat er met haar moeder. De juf met haar nichtje. En ook Jasper staat met zijn vader en moeder vlakbij Sinterklaas in de rij. Jasper heeft een helm opgezet met een klep. De klep valt voor Jaspers hele gezicht. Jasper wil Sinterklaas wel een hand geven,

maar hij mag Jasper niet zien. Jasper is een beetje bang voor Sinterklaas en Zwarte Piet. Op het plein staat een pietenkoor te zingen:

kleurplaat

'Sinterklaas kapoentje,
gooi wat in mijn schoentje,
gooi wat in mijn laarsje,
dank je Sinterklaasje!'

Alle kinderen zingen mee, maar Jasper hoort het niet. Zijn oren zitten in de helm. Er lopen Pieten rond op het plein. Ze geven pepernoten aan de kinderen. Een Piet heeft Jasper gezien. Hij tikt op de helm van Jasper. Jasper verstopt zich achter pappa. De Piet komt nu vlakbij Jasper. Hij tilt de klep op van de helm. De Piet trekt een gek gezicht. Jasper moet lachen. Sinterklaas is nu heel dichtbij. Er staan nog een paar kindjes voor Jasper. Pappa tilt de helm van Jasper een stukje omhoog. 'Wil je hem niet af doen? Sinterklaas wil je graag zien', vraagt pappa. Jasper schudt zijn hoofd van nee. Het pietenkoor zingt een ander Sinterklaasliedje:

'Sinterklaasje, bonne, bonne, bonne,
gooi wat in mijn lege, lege tonne,
gooi wat in de huizen,
wij knabbelen als muizen.'

Een paar pieten lopen op stelten en andere pieten lopen op hun handen. Dan is Jasper aan de beurt om Sinterklaas een hand te geven. Pappa duwt Jasper naar voren. Sinterklaas steekt zijn hand uit en Jasper steekt zijn hand in die van Sinterklaas. Sinterklaas zegt: 'Wat heb jij een mooie helm op'. Sinterklaas heeft niet in de gaten dat Jasper hem niet hoort. 'Het lijkt wel of hij mij niet hoort', zegt Sinterklaas. 'Dat komt door zijn helm', zegt pappa. 'Oh natuurlijk. Dat had ik moeten weten. Jasper is natuurlijk een beetje bang voor mij. Zo'n rare oude man met een witte pruik, snor en lange baard', zegt Sinterklaas. Piet gaat op zijn handen staan. Jasper lacht en doet zijn helm af. 'Ben jij een autocoureur?' vraagt Sinterklaas. 'Neeee', zegt Jasper. 'Op zijn verlanglijstje staat wel een raceauto', zegt pappa. 'Oh daarom had jij een helm op.
Je wilt van mij een raceauto hebben. Jij bent een slimme jongen', zegt Sinterklaas. 'Schrijf jij in het Grote Boek dat Jasper een raceauto wil, Hoofdpiet. Ik ben de laatste tijd wat vergeetachtig', zegt Sinterklaas. De Hoofdpiet begint meteen te schrijven. 'Nou dag, Jasper. Er wachten nog meer kindjes op mij', zegt Sinterklaas. Jasper is helemaal niet bang meer voor Sinterklaas en geeft hem nog een keer een hand.

Dit leuke verhaaltje is geschreven door Anne de Vries-Neuteboom, kijk ook eens op haar website voor meer leuke peuter en kleuterverhaaltjes. >> Klik hierDe Sinterklaas geschiedenis begint historisch gezien in Turkije

Geschiedenis van Sinterklaas

De Sinterklaas geschiedenis begint historisch gezien in Turkije. Hier is Sint Nicolaas de bisschop van Myra (Turkije) geweest, hij komt dus niet uit Spanje. Gestorven op 6 dec. ca. 340 na Christus. Overblijfselen van zijn beenderen zijn later door vereerders naar Bari in Italië gebracht. Bari was lange tijd in Spaanse handen en wie weet, heeft men vroeger Italië met Spanje verward. Vanwege de vele goede daden die hij gedaan zou hebben werd hij heilig verklaard. Er ontstonden allerlei legendes over deze persoon en zijn goede daden. Het pepernoten en suikergoed gooien zou afkomstig zijn van het geven van geld aan arme mensen. Waar zijn hulp, Zwarte Piet precies vandaan komt is niet duidelijk. Hier bestaan een aantal verhalen over. Zo zou Piet een wees zijn afkomstig uit Afrika, die na slaaf te zijn geweest als dank voor zijn vrijlating, Sint Nicolaas is blijven helpen. De roe werd vroeger gebruikt voor het schoonmaken van schoorstenen in de bijbehorende zak werd de roet opgeborgen. De aankomst per Stoomboot van uit Spanje. De stoomboot valt misschien af te leiden uit de verhalen dat Sint Nicolaas zeelieden die in nood verkeerden kwam redden. Het feit dat veel havensteden een Sint Nicolaaskerk hebben is hiervan afgeleid.

j


KLEURPLAAT

Beste Medebewoners,

De vakanties zijn voor velen van ons voorbij en het werk ligt weer klaar. Voor de een dagelijkse routine en voor de ander nieuw.


1. In uw woon complex zal de routine de komende tijd gaan veranderen want er gaat nu toch eindelijk vernieuwingen plaats vinden.

U hebt van Stek-Wonen bericht gekregen dat men binnen korte tijd de verwarmingsketels in ons gebouw gaat vernieuwen. Dit betekent dat we op een moderne efficiënte manier gaan verwarmen en dit zonder zware ingrepen in uw woning.


Hiermee worden de wensen van het merendeel van de bewoners gerealiseerd en hiervoor heeft uw Bewoners Commissie zich hard gemaakt en met succes.

Dat dit een goede voorbode is voor de totale renovatie c.q. groot onderhoud schept vertrouwen.

Uw Bewoners Commissie heeft kennis gemaakt met de mensen van Constructif die de modernisering en vernieuwing aan ons gebouw gaan uitvoeren. Hierbij zijn uiteraard vele vragen gesteld en antwoorden gegeven welke in een later stadium in een voorlichtingsboekje door Stek en Constructif aan u bekend gemaakt zullen worden. Dit betekent dat het komende jaar voor u een jaar gaat worden met veel veranderingen.

Wij als uw Bewoners Commissie zullen de vinger aan de pols houden en hebben er vertrouwen in.

2. Andere ontwikkeling: Leden van de BC hebben een driehoek geformeerd tussen Stek, Vluchtelingen werk en uw Commissie om het plaatsen en begeleiden van status houders op een andere manier te laten verlopen. Ook worden een aantal aspecten in de vorm van woning verdeling en begeleiding van deze mensen aangepast. Dit komt ten goede aan ons als bewoners en de status houders.

3. Een volgend punt waar we druk mee bezig zijn is het afvalsysteem. Dit is een heel gevecht met de gemeente en verantwoordelijke wethouder en zal naar ons inziens nog wel even kunnen duren. Toch blijven we aan de bel trekken tot het goed geregeld is. U ziet dat er nog veel op het bordje van uw BC ligt dat aandacht vraagt, we blijven onze aandacht er aan besteden maar alles heeft tijd nodig.

Nu we aan het einde van de zomer staan, wens ik u namens uw BC een mooie herfsttijd met hopelijk veel goed nieuws betreffende de renovatie c.q. groot onderhoud aan ons gebouw.

Rick Lommerse. Voorzitter BC .


============================================================================================================================


DE Pen van Bert.

De ontwikkelingen van de renovaties van Het Jacob van Ruysdaelplein en de Grote Ooievaar lijken in de ijskast te zijn beland. Je hoort en ziet eigenlijk niets meer.

Waarom? Heel simpel, er hoort continue afstemming te zijn tussen de Bewoners Commissies (lees bewoners) Huurders Belangenvereniging en Stek. Het enige wat extern gecommuniceerd wordt is een eventuele transformatie van garageboxen naar starters woningen en dan nog wel via de pers en bij monde van een Lissesche wethouder(J.v.d.L) . Over allerlei ontwikkelingen wordt met name de BC buiten kennis gehouden.

Hoe anders was het 5 jaar geleden.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie op het gemeentehuis was er een onderonsje tussen de directeur van Stek en twee leden van de bewonerscommissie. Er werd zeer openhartig gesproken over de renovatie van het Rembrandsplein dat net achter de rug was en hetgeen nog ondernomen moest worden voor m.n. het Jacob van Ruysdaelplein. De directeur liet zich ontvallen dat hij geen voorstander was van eenheidsworst en gaf de BC een vrijbrief mee om ideeën op papier te zetten om gezamenlijk tot een goed plan te komen.

Een aantal sleutelwoorden die meegegeven werden is dat er gestreefd moet worden naar 0 op de meter (zo energieneutraal mogelijk). Goede isolatie, voor ouderen zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen en vooral comfortabel, veilig en plezierig wonen. Gaandeweg voortschrijdend inzichten en een frequent afstemming met Stek die ondertussen een projectleider had ingehuurd (RP). Deze RP had heel goed begrepen waar het om draaide en ontwikkelde een prachtig plan dat grotendeels uitvoerbaar was.

Echter aan goede en mooie plannen hangen meestal forse prijskaartjes ware het niet dat Nederland een subisieparadijs waar je adequaat en tijdig moet op inspelen.

De BC Ruysdaelplein heeft zich met verve ingezet en zich enthousiast verdiept in de technische mogelijkheden die een renovatie van deze omvang met zich mee gaat brengen. Op onze website en ook in de publicatiekasten hebben we de ontwikkelingen zo goed mogelijk gedeeld met de bewoners.

2 jaar geleden was het punt bereikt dat we als BC er vanuit konden gaan dat de start van de renovatie zeer nabij was. Toen werd het stil….. De aannemer die de klus zou klaren haakte af. De spanning op de arbeidsmarkt voor allerlei nieuwbouw projecten maakte dat onze renovatie voorlopig geparkeerd werd. Een aantal maanden geleden nog hebben we nog eenmaal een onderhoud gehad met Stek die met weinig goed nieuws naar buiten kwam waarbij de afspraak was dat zij ons maandelijks via een nieuwsbrief op de hoogte zouden houden, de nieuwsbrieven kwamen maar met weinig zinnige inhoud. Gezien het voortschrijden in de tijd zonder duidelijkheid maakte veel bewoners onrustig en onzeker(ondanks de toezegging dat Stek gebeld mag worden over gebreken in huis). Wat te doen als de geiser het begaf, gaan we wel of niet ons huis opknappen moet ons gasfornuis eruit en moeten we alvast elektrisch gaan koken… vertel het maar. De bereidheid om mee te werken neemt bij de bewoners dramatisch af.

Het lachen is de bewoners langzaam aan vergaan.

Juli 2020 bestaat ons complex 50 jaar en de BC ging er vanuit dat gezien de ontwikkelingen de renovatie dan achter de rug zou zijn en wij als BC een feestelijk tintje konden geven aan dit bijzondere moment.

Waar Staan we nu????

Nergens; we weten absoluut niet waar we aan toe zijn. De renovatie heeft Stek gedegradeerd tot groot onderhoud, dit betekent dat comfortabele en veilig wonen is gedegradeerd tot geaccepteerd wonen, dat betekent in Jip en Janneke taal “je hebt een dak boven je hoofd en kan kunt wonen en verder niet lullen wij als corporatie maken de dienst uit…..klaar.”

De laatste tijd is er een situatie ontstaan dat wij als BC en de bewoners geen vertrouwen meer hebben in Stek. Dit wantrouwen is ingegeven dat we niet meer serieus worden genomen, afspraken worden niet nagekomen (zoals het bespreken van de service kosten en een goede woonconsulent die plotseling verdwijnt, een nieuwe Hr E.B. die niet eens de moeite heeft genomen om kennis te maken met de BC)

Nu de laatste (des)informatiebrief binnen is gaan we er vanuit dat het 50 jarig bestaan feestelijk gezien een bijzondere sobere gaat worden.

Kortom, STEK stelt ons keer op keer hevig teleur.

 


Even voorstellen.

Bert Camphorst is de naam. Geboren ver in de vorige eeuw en sinds begin augustus 1970 woonachtig op nog steeds hetzelfde adres. Samen met mijn echtgenote (Rita) hebben we in mei 1991 onder zachte dwang van de toenmalige woningbouwvereniging Volksbelang de Bewonerscommissie opgericht.

Terwijl ik begonnen ben met schrijven, beluister ik ondertussen het liedje 'testament' van Boudewijn de Groot.
Hieronder een aantal zinnen uit de lyrics afgaande op de inhoud zijn er een aantal delen tekst die zeker voor mij van toepassing zijn en die ik dan ook niet onvermeld wil laten.
Een onderwerp dat me altijd heeft aangesproken.

Onderstaand is daar een uittreksel met een paar kleine aanpassingen.

Testament
Maak ik het testament op van mijn jeugd
Niet dat ik geld of goed heb weg te geven
Na 50 jaren in dit leven
Voor slimme jongen heb ik nooit gedeugd
Maar ik heb nog wel wat mooie idealen
Goed van snit hoewel ze uit de mode zijn
Wie ze hebben wil die mag ze komen halen
Vooral jonge mensen vinden ze nog fijn


Voor onze relaties onze onvervulde wensen
Wel wat kinderlijk maar ach ze zijn zo diep
Wij behoren immer bij die groep van mensen
Voor wie het geluk toch altijd wat harder liep


En dan heb ik ook nog enkele goede vrienden
Maar die hebben al genoeg van mij gehad
Dus ik gun ze nu het loon dat ze verdienden
Alle moois die ze van mij hebben gepakt
Verder niets er zijn alleen nog een paar dingen
Die ik houd omdat geen mens er iets aan heeft
Dat zijn mijn goede jeugdherinneringen
Die neem ik mee zolang ik met mijn grote liefde leef.

Om te beginnen geef ik 50 jaren van mijn leven aan waarvan we (Rita en ik) inmiddels ruim 48 jaren in dit appartement op het Jacob van Ruysdaelplein hebben versleten.

Vele jongen gezinnen kwamen hier wonen en de sfeer was zeer gemoedelijk en het leven was mooi. Na een paar jaar werd het verloop erg groot omdat veel gezinnen inmiddels verrijkt waren met kleine kinderen en zij veelal de kans kregen om een gesubsidieerde woning te kopen.

In de loop der jaren is er qua woongenot en woonkwaliteit veel verbeterd. Een voorbeeld is het grote verschil binnen dit complex in het begin en nu dat is de centrale hal.

Toegang was vrij voor iedereen die binnen wilde, geen enkel probleem. De vloeren in het trappenhuis waren kaal, gewoon betonnen vloeren. Nu is alles betegeld zowel de vloeren als de wanden. De toegang is niet zomaar te betreden. Alles is eigentijds speciaal aangepast aan de veiligheids-en kwaliteitseisen.

In de begin jaren was er nog niets geïsoleerd en waren de flats voorzien van enkel glas. We hebben toen ook verschillende winters meegemaakt dat we het hier niet warm konden stoken en zo kon het ook gebeuren dat wanneer je in de keuken soep zat te eten en het stormde uit het noordwesten je enige golfslag kon zien in de soep.

Op een morgen, ik kwam net uit de nachtdienst, we zaten in de keuken aan het ontbijt toen er plotseling met grof geweld de keukenramen werden verwijderd en direct nieuwe (dubbelglas) ramen werden geplaatst. Ook het hele gebouw werd gelijktijdig geïsoleerd.

Het is teveel om op te noemen wat er allemaal is bereikt door metname de inzet en inbreng van de Bewonerscommissie.

Nu is het wachten op een renovatie dat gaat komen en waarover nog veel onduidelijkheid bestaat wat en wanneer één en ander gaat plaats vinden.

Wat onvervulde wensen betreft die kunnen pijnlijk zijn.
Wij hebben elkaar en beseffen donders goed dat we met zijn tweeën hier binnengekomen zijn en dat we een voor een deze woning voor goed zullen verlaten.
We hopen dan ook van ganser harte dat de renovatie zoveel toegevoegde waarde meebrengt dat we nog in lengte van jaren met veel geluk en plezier hier kunnen blijven wonen.

Mooie herinneringen zijn de vrienden die hier in het begin kwamen feesten en veelal tot zonsopgang bleven hangen die dat verschijnsel wilden meemaken. Nu beseffen we hoe mooi de herinneringen zijn op dit adres, alle honden die we gehad hebben en zelfs twee katten en de vele vrienden maar niet te vergeten het fabuleuze uitzicht. Het lijkt wel naarmate je ouder wordt het uitzicht steeds mooier wordt. Een van de vrienden merkte laatst op dat nu je gepensioneerd bent, meer tijd hebt om te genieten van alles wat dierbaar is.

Dit was een eerste aanzet om over de herinneringen van ons Jacob van Ruysdaelplein aan u toe te vertrouwen en laat de titel van dit stuk u niet verleiden te denken dat het snel met één van ons afgelopen is, absoluut niet waar...........

Bert Camphorst - oud voorzitter
Eren-lid BewonerscommissieBeste medebewoners,

Onder staat mijn voorstellen (ca. 24 jaar terug) in het 't pleinpraatje.

Inderdaad al zolang geleden is de BC op poten gezet met een enthousiaste groep.
Voorwaarden van "Volksbelang" nu "Stek" om een jong mensenkind te helpen met zijn huisvesting, eenzelfde situatie
die een week of wat geleden de kranten hebben gehaald (uit huis zetting na overlijden ouder).

Nog steeds met veel energie zijn we bezig met zaken, die niet willen vlotten, voor onze mooie woonomgeving.

Wat mijzelf betreft hier en daar een kreukel meer maar nog steeds actief binnen de BC. We zullen er nog een pootje bij moeten zetten met de plannen in het verschiet om onze toch al fijne STEK, nog aangenamer te maken!

Neem van mij aan ik zit ook tegen bepaalde zaken aan te hikken zoals jullie, maar ik ga ervoor om ons mooi stekkie
voorlopig nog 40 jaar bestendig te laten maken

Groetjes van Rita
Hallo, nu is het mijn beurt om als lid van de Bewonerscommissie de pen ter hand te nemen. mijn naam is Jan Nieuwenhuis, ik ben in Lisse geboren en ben als de enigste gezinslid uit een gezin met 9 kinderen in Lisse blijven wonen. Vanaf 1960 heb ik in de bloemen export gewerkt in Rijnsburg, ik ben daar ca. 2 jaar geleden mee gestopt. Kerkelijk ben ik nog wel actief. Ik woon tot volle tevredenheid sinds 1996. samen met mijn vrouw Nelly in de Ruysdaelpleinflat. Goed er zijn altijd wel enkele dingen waarover we klagen kunnen, maar in het algemeen hebben wij, mijn vrouw en ik het er erg best naar de zin. Het mooie uitzicht dat wij hebben is ook mooi meegenomen. En nu zien we uit naar de renovatie van onze flat, tevens van onze woning, al moeten wij er nog langer op wachten Er is echter al eerder sprake geweest van renovatie, toen de flat nog van Trias was. Sinds dat wij hier wonen ben ik secretaris van onze bewonerscommissie, waarin ik mij goed thuis voel. Vanaf dat wij hier kwamen wonen hebben wij Volksbelang, Trias en nu Stek meegemaakt als onze verhuurdersorganisatie. Jan en Nelly Nieuwenhuis, flat no 195

.